Мақалаларды рецензиялау тәртібі

«Қазақстанның кен журналы» мерзімді баспасөз басылымында мақалаларды рецензиялау және жариялау тәртібі

Журналдың редакциясы толық мақалалар түріндегі бірегей зерттеулердің нәтижелері бар қазақ, орыс немесе ағылшын тілдеріндегі қолжазбаларды, сондай-ақ тау-кен өндірісі, металлургия, геология және қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелері бойынша авторлық шолуларды қарауға қабылдайды. Тақырыпқа сәйкес келмейтін материалдар қарауға қабылданбайды. Шектеу мөртабанының болуы материалды ашық басылымнан бас тартуға негіз болады.

Мақалаларды редакция мақалаларды жіберу және рецензиялаудың онлайн жүйесі арқылы, сондай-ақ post-dts@yandex.kz электрондық пошта арқылы қабылдайды.

Авторлар талаптарға сәйкес жасалған мақала файлын электронды түрде редакцияға жіберуі керек (http://minmag.kz/ru/авторларға/).

Журналдың редакциясына келіп түскен ғылыми мақаланың қолжазбасы редакциядағы журналдың бейініне, ресімдеу талаптары мен ережелеріне сәйкестігіне бастапқы қарау рәсімінен өтеді. Осы кезеңде мақала (барлық шығыс деректері, үш тілдегі аннотациялар мен кілт сөздер, әдебиеттер тізімі, авторлар туралы мәліметтер бар мақаланың барлық файлы) AntiPlagiarism.net жүйесі арқылы көшіріп алынған мәтіннің бар-жоғы тексеріледі. Тақырып, ресімдеу, бірегейлігі бойынша ескертулер анықталған жағдайда мақала қабылданбайды, ол туралы автор тиісті хабарлама алады.

Журналдың бейіні мен ресімдеу талаптарына сәйкес келетін мақала қарауға қабылданады және екі рет соқыр рецензиялауға жіберіледі.

Журналдың редакциясындағы ғылыми мақалалардың қолжазбаларын рецензиялау жарияланатын мақаланың сапасын, нәтижелердің дұрыстығы мен анықтығын қамтамасыз ету, басылымның жоғары ғылыми-теориялық деңгейін қолдау, сондай-ақ ең өзекті және іс жүзінде маңызды ғылыми жұмыстарды таңдау мақсатында жүзеге асырылады. Журналда жариялау үшін ұсынылған, қағидаларға сәйкес ресімделген барлық материалдар рецензиялауға жатады.

Рецензенттерді бас редактор тағайындайды және мақала бейіні бойынша жетекші мамандардың ішінен тиісті зерттеу саласының мамандары болып табылады. Рецензиялау қос «соқыр» рецензиялау әдісімен жүзеге асырылады. Барлық рецензенттер ғылыми жарияланымдардың этикасына қойылатын талаптарды ұстануы, объективті және бейтарап болуы керек.

Рецензент мақаланы тақырыптың өзектілігіне және ғылыми жаңалығына, авторлар пайдаланатын әдістердің мақсаттылығына, алынған нәтижелердің сенімділігіне, сондай-ақ оның құрылымы мен баяндау стиліне (ағылшын тіліне аудару сапасы) бағалайды. Мақалаға барлық ескертулер мен тілектер рецензияда жазылады.

Рецензент мақаланы жариялау үшін келесі ұсыныстарды шығара алады:

1. «Мақала жариялауға ұсынылуы мүмкін» – егер қолжазбада қателер болмаса, ғылыми зерттеулердің өзектілігі мен өзіндік ерекшелігіне сәйкес келсе. Бұл жағдайда қолжазба журналдағы жарияланымдардың портфолиосына енгізіледі.

2. «Мақала рецензенттің ескертулеріне сәйкес пысықталған жағдайда жариялауға ұсынылуы мүмкін». Бұл жағдайда мақала авторларға рецензенттің ескертулерімен қайта қарау үшін жіберіледі. Пысықталған мәтінді алғаннан кейін редакция мақаланы рецензенттің қарауына қайта жібереді. Егер рецензенттің мақалаға қатысты елеулі ескертулері сақталса, редакция алқасының шешімі бойынша мақала одан әрі пысықтау құқығынсыз қабылданбайды.

3. «Мақала жариялауға ұсынылмайды». Бұл жағдайда редакциялық алқаның шешімі бойынша мақала қабылданбайды немесе қайта рецензиялауға жіберіледі, бұл осы мақала үшін бір рет қана мүмкін болады.

Егер рецензент жасаған ескертулер жойылса, мақала авторға қайта қарау үшін жіберіледі. Журналдың редакциясы рецензенттің ескертулерін қараусыз қалдырғысы келген авторға жариялаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Рецензент сондай-ақ қол жетімді іздеу интернет-жүйелерін пайдалану арқылы жарияланым мәтініндегі көшіріп алуларды пайдалануға қосымша тексеру жүргізуге құқылы.

Әрбір жекелеген жағдайда рецензиялау мерзімдері журнал нөмірлерін дайындау кезектілігін, сондай-ақ мақаланы барынша жедел жариялау үшін жағдай жасауды ескере отырып айқындалады.

Рецензияларды алғаннан кейін редакциялық алқаның кезекті отырысында келіп түскен мақалалар туралы мәселе қаралады және рецензенттердің қорытындылары негізінде мақаланы жариялау немесе жариялаудан бас тарту туралы түпкілікті шешім қабылданады. Қабылданған шешім негізінде авторларға редакция атынан хат алмасуға жауапты автордың электрондық мекенжайына хат жіберіледі.

Мақаланы жариялауға алдын-ала дайындау міндетті болып табылады және әдеби және техникалық өңдеуден, қабылданған дизайн стандарттарының сақталуын және журналда мақалаларды жариялау ережелерін бақылаудан тұрады. Редакция мақалалардың әдеби немесе техникалық түзетулерін авторлармен келіспеуі мүмкін. Редакция мақала авторларымен пікірталасқа қатыспайды.

«Қазақстанның кен журналы» мерзімді баспасөз басылымында ғылыми мақалаларға пікір жазу

Жарияланатын материалдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету, басылымның жоғары ғылыми-теориялық деңгейін қолдау, сондай-ақ неғұрлым өзекті және іс жүзінде маңызды ғылыми жұмыстарды іріктеу мақсатында журналдың тақырыбына сәйкес келетін және Қағидаларға сәйкес (http://minmag.kz/ru/авторам/) ресімделген барлық келіп түскен қолжазбаларға пікір жазу жүзеге асырылады.

1. Жариялауға ұсынылатын барлық мақалалар журналдың редакциялық алқасында міндетті рецензиялаудан өтеді.

2. Бас редактор жариялауға ұсынылған мақалаларды рецензиялауға тиісті ғылыми білім саласындағы жетекші ғалымдарды тартады. Журналдың редакциялық алқасының мүшелері, сондай-ақ жоғары білікті сыртқы сарапшылар мен практиктер рецензенттер бола алады. Рецензиялауға автордың ғылыми жетекшісі тартылуы мүмкін емес.

3. Ғылыми мақалаларға қосарланған «соқыр» шолу (double-blind review) жүргізіледі: автор да, рецензент те анонимді болып қалады.

4. Рецензиялау үшін мақалалардың қолжазбалары рецензенттерге автордың тегі, лауазымы және жұмыс орны көрсетілмей ұсынылады.

5. Рецензиялар қолжазба авторына рецензенттің тегі, лауазымы, жұмыс орны көрсетіліп, қол қойылмай ұсынылады.

6. Рецензияда келесі сұрақтар қамтылады: мақала мазмұнының оның атауында көрсетілген тақырыпқа сәйкестігі; мақаланың ғылыми-теориялық ойдың заманауи жетістіктеріне сәйкестігі; мақаланың тіл, стиль, материалдың орналасуы, кестелер, диаграммалар, суреттер мен формулалардың көрінуі тұрғысынан есептелген оқырмандарға қолжетімділігі; осы мәселе бойынша бұрын шығарылған әдебиетті ескере отырып, мақаланы жариялаудың орындылығы; нақты оң жақтары, сондай-ақ мақаланың кемшіліктері; авторға мақалаға енгізу үшін ұсынылатын түзетулер мен толықтырулар.

7. Рецензент авторға және редакциялық алқаға қолжазбаны жақсарту жөнінде ұсынымдар беруге құқылы. Рецензенттің ескертулері мен тілектері қолжазбаның ғылыми және әдістемелік деңгейін арттыруға бағытталған объективті және принципті болуы тиіс.

8. Рецензиялау нәтижелері бойынша редакциялық алқа мақаланы жариялау туралы шешім шығарады, ол мыналарды қамтуы мүмкін: қолжазбаны жариялауға қабылдау; автор рецензенттің ескертулерін жойғаннан кейін қолжазбаны жариялауға қабылдау; мақаланың журналдың ғылыми деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі себебінен оны жариялаудан бас тарту (бұл жағдайда рецензент жариялауға ұсынбаған мақала қайта қарауға қабылданбайды).

9. Журналдың редакциясы баспаға қабылданбаған қолжазбаларды сақтамайды.

10. Жариялауға қабылданған қолжазбалар қайтарылмайды. Рецензенттен теріс нәтиже алған қолжазбалар жарияланбайды және авторға қайтарылмайды.

11. Рецензиялардың түпнұсқалары рецензент қол қойған сәттен бастап бір жыл бойы журналдың редакциясында сақталады.

12. Оң рецензияның болуы мақаланы жариялау үшін жеткілікті негіз болып табылмайды. Рецензиялаудан кейін жарияланымның орындылығы мен мерзімі туралы түпкілікті шешімді бас редактор, ал қажет болған жағдайда журналдың редакциялық алқасы қабылдайды.