Geomechanics

ТАЗАРТПА КЕҢІСТІГІНІҢ МАҢЫНДАҒЫ МАССИВТІҢ КЕРНЕУЛІ-ДЕФОРМАЦИЯЛЫ КҮЙІН ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ ОПЕРАТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА ЖЕЗКАЗГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ МАССИВТІҢ СУЛАНУЫНЫҢ АШЫҚ КЕНІШ ЖАҒДАУЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІН МОДЕЛЬДЕУ INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF GEOMECHANICAL PROCESSES NEAR MINE WORKINGS ON THE FORMATION OF LOADS ON THE SUPPORT МАССИВТІҢ ТАБИҒИ КЕРНЕУЛІ КҮЙІНДЕГІ ФИЗИКАЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІҢ ТАРАЛУ АЯСЫН БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСІ МАССИВТІҢ ТЕХНОГЕНДІК ЖАҒДАЙЫН ЕСКЕРІП ДАЙЫНДАУ ҚАЗБАЛАРЫН ӨТУ КЕЗІНДЕ ТАУ СІЛЕМІНДЕ БОЛАТЫН ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІ БАҒАЛАУ ЖАМАН-АЙБАТ КЕНОРНЫНДА ЖАЗЫҚ КЕНШОҒЫРЛАРДЫ ҚАЗУ ЖҮЙЕСІН ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ КАРЬЕРНЫХ ОТКОСОВ ҚҰСМҰРЫН КЕНОРНЫНДА БҰРҒЫЛАУ-ЖАРУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ БОРТТАРДЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРНО-СТОЛБОВОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАССИВА И УТОЧНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ РУДНИКА УШКАТЫН-III METHODS FOR PREDICTION OF THE CONDITIONS OF DIP FORMATION ON THE GROUND SURFACE DURING UNDERGROUND DEVELOPMENT ORE DEPOSITS ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕПИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ОЧЕРТАНИЯ И МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ НЕЛИНЕЙНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ҚАЗАҚСТАННЫҢ КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУДІҢ ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ