Авторларға

2020 ж. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЦИТАТАЛАУ БАЗАСЫ (ҚазЦБ) БОЙЫНША «ҚАЗАҚСТАННЫҢ КЕН ЖУРНАЛЫНЫҢ» ИМПАКТ ФАКТОРЫ: 0.107

ISSN 2227-4766

Құрметті авторлар! ORCID iD-ді https://orcid.org/register сайтында тіркеңіз. Мақала толтырылған және қол қойылған келісіммен қабылданады, оны сілтеме бойынша жүктеп алуға болады: https://disk.yandex.ru/i/IlBUxELF_98hKg

ӘДЕБИЕТТІҢ ҮЛГІ ФОРМАТЫ: https://disk.yandex.ru/i/1y_O0JXUWJh_mQ

«Қазақстанның кен журналы» мерзімді баспасөз басылымы редакциясында мақалаларды рәсімдеуге қойылатын ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ҰСЫНУ ШАРТТАРЫ (2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қолданылады)

1. «Қазақстанның кен журналы» зерттеу және ғылыми қызмет нәтижелерін көрсететін, келесі бағыттар (айдарлардың толық тізімі minmag.kz сайтында көрсетілген) бойынша шешілетін мәселелердің практикалық қолданылуына қатысты ұсыныстар берілетін, ғылыми және ғылыми-техникалық мазмұндағы түпнұсқа мақалаларды жариялауға қабылдайды:

Геотехнология (жерасты, ашық және құрылыс)

Геомеханика, маркшейдер ісі және геодезия

Тау-кен жыныстарын қирату

Тау-кен машиналары мен жабдықтары

Пайдалы қазбаларды байыту

Тау-кен және қайта өңдеу өнеркәсібі геоэкологиясы

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

Тау-кен және техникалық жүйелерді жобалаудың теориялық негіздері

Металлургия

Тау-кен және өнеркәсіптік геология мен геофизика

Тау-кен және металлургия саласы экономикасы

Көрсетілген бағыттар бойынша бастапқы ғылыми жариялау критерийлеріне жауап беретін шолу сипатындағы мақалалар да қабылданады.

Қосымша айдарлар:

Кадрлар дайындау (журнал тақырыбына қатысты)

Тау-кен ісі, металлургия және геология тарихы

Мерейтойлар

Жарнама

2. Журналға жариялау үшін ұсынылған мақалаларға қойылатын негізгі талаптар:

▪  мақала Times New Roman 12 қарібімен, бір жарым интервалмен теріледі;

▪ мақаланың жалпы көлемі суреттерді, кестелерді, метадеректерді қоса алғанда, 8 баспа беттен аспауы тиіс;

▪ мақалаларда (шолуларды қоспағанда) жаңа ғылыми нәтижелер қамтылуы тиіс;

▪ мақала тақырыпқа (1-тармақты қараңыз), журналдың ғылыми деңгейіне сай болуы тиіс;

▪ мақала 3-тармақта көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте рәсімделуі тиіс;

▪ мақаланы қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде ұсынуға болады;

▪ редакцияға мақаланың түпкі, жан-жақты тексерілген, баспа процесі кезеңдерінде мәтінін үнемі түзетуді қажет етпейтін нұсқасы ұсынылады;

▪ мақаланы журнал редакциясына жолдар алдында автор арнайы бағдарламаның (мысалы, www.text.ru) көмегімен мәтінде плагиаттың жоқ екенін тексеруі қажет;

▪ мақала тақырыбы барынша сай келетін ғылыми бағыттардың бірін көрсету қажет.

3. Мақала құрылымында келесі бөлімдер қамтылуы тиіс:

▪ ХҒТАА (ҰҒТАА http://grnti.ru/?p1=52) коды – алты таңбалы;

▪ мақала атауы (қысқартуға, қысқартулар мен формулаларды қолдануға жол берілмейді; максималды сөз саны 10-12) ақпаратты болуы, мәтіннің ғылыми стиліне сай келуі, зерттеу тақырыбын (пәнін) және жұмыс мазмұнын сипаттайтын негізгі тірек сөздерден тұруы тиіс, қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады;

▪ авторлардың инициалдары мен тектері; мақала авторларының саны 4-тен аспауы тиіс; «*» белгісі автор-корреспондентті көрсетеді;

▪ әр автор туралы мәліметтер (ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы, негізгі жұмыс орны, байланыс деректері (электрондық пошта мекенжайы), елі, қаласы);

▪ авторлар жұмыс істейтін ұйымның (ұйымдардың) толық атауы (ведомстволық тиістілігін көрсету қажет);

▪ халықаралық дерекқорлардың талаптарына сәйкес, аннотация мақаланың мазмұнын, соның ішінде негізгі тақырып сипаттамасын, объект проблемаларын, зерттеудің мақсаттарын, негізгі әдістерін, нәтижелері мен негізгі қорытындыларын жеткілікті деңгейде толық ашуы тиіс. Аннотацияда мақаланың оған тақырыбы мен мақсатты тағайындамасы ұқсас басқа материалдармен салыстырғандағы жаңалығын көрсету қажет. Аннотация (реферат) қазақ және орыс тілдерінде, кемінде 700 және максимум 900 символдан аспайтын (шамамен 150…200 сөз) көлемде ұсынылады;

▪ келешекте мақаланы іздеу кезінде қолданылатын 6…10 тұрақты сөз байламдары түріндегі тірек сөздер (қысқартулар мен аббревиатураларды қолдануға жол берілмейді): тірек сөздер тақырып мазмұнын, зерттеу объектісі мен нәтижелерін көрсетеді, қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады;

▪ келесі бөлімдерден тұратын мақала мәтіні (кіріспе, әдістер/зерттеулер, нәтижелер, нәтижелерді талқылау, қорытынды);

▪ пайдаланылған көздер тізбесі (10…12), оның ішінде 2015 жылдан ерте емес кемінде 3 шетелдік (шет тілінде, ТМД емес) қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.

Қазақ немесе орыс тілдеріндегі мақаланың негізгі бөлімі нақты құрылымданған болуы тиіс.

– Кіріспеде (Introduction) зерттеу тақырыбының өзектілігі баяндалуы, тақырып бойынша әдебиеттерге шолу жасалуы, проблема нақтылануы, зерттеу мақсаттары мен міндеттері айқындалуы тиіс.

– Әдістер/зерттеулер (Materials and Methods) – зерттеу әдістерінің, тәжірибе (бақылау) схемаларының сипаттамасы, бұл басқа ғалымдар мен практиктерге мақала мәтіндерін ғана қолдану арқылы нәтижелерді басшылыққа алуларына мүмкіндік береді; материалдардың, аспаптардың, жабдықтардың сипаттамасы, тәжірибелерді (бақылауларды) таңдау және өткізу шарттары.

– Нәтижелер (Results). Бұл бөлім зерттеудің іс жүзіндегі нәтижелерін (мәтін, кестелер, графиктер, диаграммалар, теңдеулер, фотосуреттер, суреттер).

– Нәтижелерді талқылау (Discussion) – бұл бөлімнің типтік құрылымы келесідей:

▪ алынған нәтижелер немен түсіндірілуі мүмкін;

▪ артықшылықтар ұсынылған шешімдердің қандай нақты қырларымен қамтамасыз етіледі;

▪ бұл зерттеудің осыған ұқсас зерттеулермен салыстырғандағы артықшылықтары қандай;

▪ зерттеудің кем тұстары қандай;

▪ зерттеуді қай бағытта дамыту ойға қонымды, бұл ретте қандай қиындықтар кезігуі мүмкін.

– Қорытынды (Conclusion) – мақала бөлімдерінің қысқаша қорытындылары (оларда қолданылған тіркестер қайталанбауы тиіс).

– Алғыстар (Acknowledgments) – әріптестерінің көмектері үшін алғыс білдіру.

Суреттердің сипаттамалары мен кестелердің тақырыптары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жеке блокта рәсімделеді.

Мақалаға келесідей ағылшын тіліндегі мәліметтер тіркеледі:

– атауы (Title) – кәсіпорындардың, аспаптардың атаулары және т.б. сияқты аударылмайтын жалқы есімдер кездескен жағдайларды қоспағанда, қысқартуларсыз және транслитерациясыз;

– автордың (авторлардың) тегі және инициалдары (Byline) – BSI жүйесі бойынша транслитерациясы (http://www.translit.ru). Ағылшын тіліндегі метадеректер үшін автор туралы мәліметтерді «толық аты, әкесінің атының инициалы, тегі» тәртібінде жазу нұсқасын сақтау маңызды;

– автор (-лар) туралы мәліметтер, қысқартуларсыз;

– ұйымның толық атауы (аббревиатураларды қолдануға жол берілмейді, Scopus ДБ-да индекстелген профилі бойынша ұйымның толық атауы мен ведомстволық тиістілігі көрсетіледі), оның мекенжайы, қаласы, елі (индексті көрсету қажет);

– реферат (аннотация) – Abstract. Рефератта толық мәтіндегі дереккөздерге сілтеме жасалмауы, сондай-ақ тек толық мәтінде ашып көрсетілетін аббревиатуралар қолданылмауы тиіс. Реферат:

▪ ақпаратты болуы (жалпы сөздерден тұрмауы) тиіс;

▪ түпнұсқалы болуы (сөзбе-сөз аударылған қазақ-орыс тіліндегі аннотацияның калькасы болмауы) тиіс;

▪ мазмұнды болуы (мақаланың негізгі мазмұны мен зерттеулердің нәтижелерін көрсетуі) тиіс;

▪ құрылымданған болуы тиіс (мақаладағы нәтижелерді сипаттау логикасын басшылыққа алу, оның құрылымдық бөліктеріндегі негізгі ойларды, нақтырақ айтқанда зерттеу проблемасынан, мақсаты мен әдістерінен бастап зерттеу нәтижелеріне, ұсыныстар мен негізгі қорытындыларға дейін қысқаша баяндау керек);

▪ сапалы ағылшын тілінде жазылуы тиіс;

▪ көлемі кемінде 700 таңба болуы тиіс.

– кемінде 10 тірек сөз (Keywords) көрсетілуі тиіс, қысқартуларды, сондай-ақ жақшадағы сөздерді қолдануға жол берілмейді.

Суреттер CorelDraw, Photoshop, Illustrator және т.с.с. графикалық редакторлар форматында болуы тиіс. Фотосуреттер ап-анық болуы, графикалық форматта (TIFF, JPEG, CDR) рәсімделуі, ажыратымдылығы кемінде 300 dpi болуы тиіс. Суреттердегі барлық әріптік және сандық белгілерге негізгі немесе суреттің астындағы мәтінде түсіндірме беру қажет. Графиктер мен суреттердегі жазбалар мен басқа белгілер анық болуы және оңай оқылуы тиіс. Міндетті түрде суреттердің сипаттамалары мен кестелердің атаулары көрсетілуі тиіс.

Математикалық формулаларды MathTypes Equation немесе MS Equation формула редакторында теру, формулалардағы грек және орыс әріптерін тік қаріппен (мәтін опциясы), латын әріптерін курсивпен теру керек. Мәтіндегі және кестелердегі шамалар мен қарапайым формулаларды мәтін элементтері түрінде (формула редакторының объектілері түрінде емес) теру керек. Одан кейінгі мәтінде сілтемелері бар формулаларды ғана нөмірлеу керек. Формулалар өтпелі нөмірлермен нөмірленеді.

Пайдаланылған дереккөздердің тізімі дәйексөз ретімен құрастырылған және ГОСТ Р 7.05-2008 сәйкес қатаң түрде құрастырылған. Мәтіндегі әдебиеттерге сілтемелер төртбұрышты жақшада реттік нөмірлермен көрсетілгендей белгіленеді. Әдебиеттер тізімінде электронды ресурстарға сілтемелер бар, бірақ оларға сілтемелер мақала мәтінінде түсіндірме ретінде берілген. Тізім орыс (қазақ) тілінде, сондай-ақ аударылған және транслитерацияланған нұсқаларында берілген (транслитерация BSI стандарты бойынша жүзеге асырылады: https://translit.net/ru/bsi/). Библиографияның екі нұсқасы да мазмұны бойынша бірдей болуы керек. Алдымен орыстілді (қазақтілді) библиография дайындалады, оның ішінде барлық дереккөздер (тіпті шет тілдерінде болса да), содан кейін ағылшын тіліне аударылып, транслитерацияланады.

4. Басылымның құны мен шарттары.

Автор(лар)мен журналдың 10 (он) данасын ағымдағы жылға белгіленген бағалар бойынша сатып алуға келісім-шарт жасалады, оны тау жұртшылығы арасында таратуға құқығы бар. Төлем жасалғаннан кейін мақала тапсырысқа сәйкес журналдың нөмірінде жарияланады. Журналдың алдағы нөмірлерінің бірінде мақала жариялау қажеттілігі туындаса, авторлар 50 000 (елу мың) теңге көлемінде жеделдету жарнасын төлейді.

Құрметті Қазақстанның кен журналының авторлары!

Журналдағы мақалалардың біздің журналымыз үшін басым болып табылатын Scopus цитаталау базасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында Сіздерден мақалаларды рәсімдеу талаптарын мүмкіндігінше мұқият сақтауларыңызды сұраймыз.